sirovina
mašina
Proizvod

Linije za proizvodnju papirne ambalaže

Linija za proizvodnju papirne ambalaže(nosiljke za jaja, razne vrste papirnih čaša, kartonska ambalaža za pakovanje jogurta u čašama kao i razne vrste ambalaže poljoprivredne i industrijske proizvodnje ) namenjena je za proizvodnju papirnih proizvoda korišćenjem starog, otpadnog papira i kartona u savremenom tehnološkom procesu reciklaže istog.

Osnovni delovi linije za reciklažu, proizvodnju kartonske ambalaže su…

  • mlin za pripremu mase

  • mlin za razvlakljivanje mase

  • rezervoar povratne vode sa pumpom

  • rezervoar gotove mase sa mešačem

  • mašina za formiranje sa dozatorom

  • protočna peć

  • vakum jedinica

  • vazdušna jedinica

  • elektroormar za upravljanje proizvodnom linijom

Mlin za pripremu mase se sastoji od posude sa rotacionim noževima i pogonskog elektromotora. Osnovni zadatak mlina sastoji se u tome da samelje potrebnu količinu papira u odgovarajućoj količini vode.

Kapacitet mlina je promenjiv a zavisi od gustine mase koja se želi postići tj. kapacitet isključivo zavisi i od vrste proizvoda koji se u tom trenutku proizvodnog procesa formira odnosno proizvodi.

U zavisnosti od vrste kalupa koja se koristi pravi se raceptura mase u koju može biti dodato i aditiva za boju , kompaktnost , nepropustljivost.

Na proizvodnoj liniji postoji i sistem za odvajanje čvrstih delova nađenih u papiru za recilklažu.

Mlin za razvlakljivanje ima zadatak da već pripremljenu masu iz mlina preko svojih tanjirastih noževa izvrši fino mlevenje(razvlaknjivanje) i pripremi masu sa ujednačenom strukturom celuloznih vlakana što je veoma bitno za konačni oblik i kvalitet proizvoda.

Rezervoar gotove mase ima zadatak da obezbedi dovoljnu količinu mase za rad cele proizvodne linije i skladišti masu iz mlina za pripremu mase.Na ovaj način se vrši usklađivanje brzine mlevenja i brzine proizvodnje .

Mašina za formiranje, oblikovanje je specifična tehnološka celina koja iz pripremljene mase prema vrsti postavljenog alata izvlači gotove proizvode i iste transportuje u sekciju za sušenje.

EKO KARTON je firma koja se bavi proizvodnjom kartonske ambalaže za jaja u svom vlasništvu ima dve proizvodne linije .

Kapacitet prve proizvodne linije iznosi 12000 kom/dan.

Kapacitet druge proizvodne linije iznosi 28000 kom/dan.

Što znači da se tokom procesa proizvodnje i prerade iskoristi oko 3 tone starog papira na dnevnom nivou.